Kies uw leveringslocatie

De keuze van de land/regio-pagina kan invloed hebben op verschillende factoren zoals prijs, verzendopties en beschikbaarheid van producten.
Mijn contactpersoon
Selecteer locatie

Na selectie van uw postcode, wijzen wij u het relevante personeel toe dat u meteen van dienst is.

BE(NL)

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van igus GmbH
(hierna aangeduid als igus),
maart 2003

I. Werkingssfeer

De onderstaande voorwaarden gelden uitsluitend voor ondernemers die de overeenkomst hebben gesloten in het kader van de uitoefening van hun bedrijf, publiekrechtelijke rechtspersonen of publiekrechtelijke organisaties zonder rechtspersoonlijkheid

II. Toepassingsgebied

Een order wordt pas bindend door de orderbevestiging van igus. Wijzigingen en aanvullingen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij is aangegeven dat het een vaste offerte betreft. Bij een vaste zakenrelatie zijn de onderhavige voorwaarden ook van toepassing op toekomstige transacties waarbij niet uitdrukkelijk naar de voorwaarden wordt verwezen, voorzover ze de klant reeds bij een eerdere orderbevestiging van igus zijn verstrekt. Andersluidende inkoopvoorwaarden van de klant binden igus uitsluitend, indien zij deze uitdrukkelijk heeft erkend. Mochten afzonderlijke bepalingen nietig zijn of worden, worden de overige bepalingen hierdoor niet aangetast.

III. Prijzen

De prijzen zijn af fabriek, exclusief verpakking, vracht, invoer- en aanverwante rechten, en te vermeerderen met de geldende BTW, tenzij anders is overeengekomen. Bij nieuwe orders (= vervolgorders) is igus niet aan eerder geldende prijzen gebonden.

IV. Leverings- en afnameplicht

De leveringstermijn gaat in nadat alle voor de uitvoering van de order benodigde documenten, de aanbetaling en de door de klant beschikbaar te stellen materialen, voorzover overeengekomen, ontvangen zijn. Indien de verzending buiten de schuld van igus onmogelijk is, wordt de leveringstermijn geacht te zijn nagekomen door de kennisgeving dat het bestelde gereed is voor verzending. Indien igus door haar eigen schuld niet in staat is de overeengekomen termijnen na te komen zonder dat haar grove nalatigheid of opzet te verwijten valt, heeft de klant met uitsluiting van andere rechtsmiddelen het recht om, na het verstrijken van een redelijke nadere termijn, schadevergoeding wegens te late levering te vorderen of de overeenkomst te ontbinden, indien hij in zijn ingebrekestelling heeft aangekondigd van de prestatie af te zien. De schadevergoeding is beperkt tot hoogstens 5% van dat deel van de leverantie dat niet conform de overeenkomst is uitgevoerd. Bij afroepcontracten waarin geen looptijd, partij-omvang of ontvangsttermijnen zijn overeengekomen, kan igus uiterlijk drie maanden na bevestiging van de order bindende vastlegging hiervan verlangen. Indien de klant niet binnen drie weken aan deze wens tegemoetkomt, is igus bevoegd de klant twee weken te geven om alsnog te reageren en na afloop daarvan de overeenkomst te ontbinden of de levering te weigeren en schadevergoeding te vorderen. Indien de klant zijn afnameplicht niet nakomt, is igus – onverminderd de andere haar toekomende rechten – niet aan de voorschriften over noodverkoop gebonden en kan zij de te leveren producten, na kennisgeving aan de klant, onderhands verkopen. Indien igus geleverde goederen uit coulance terugneemt, dienen deze onbeschadigd, in de originele verpakking en vrachtvrij op de afgesproken termijn worden terugbezorgd. igus is bevoegd redelijke, voor de terugname gemaakte onkosten in rekening te brengen. In geval van overmacht is igus bevoegd de levering voor de duur van de belemmering en een redelijke aanlooptijd uit te stellen, of de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde deel geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Aan overmacht worden gelijkgesteld stakingen, uitsluitingen of onvoorzienbare omstandigheden zoals bedrijfsstoringen, die het igus onmogelijk maken ondanks alle in redelijkheid te verlangen inspanningen tijdig leveren. Dit geldt eveneens indien de bovengenoemde omstandigheden zich tijdens een verzuim of bij een toeleverancier voordoen. De klant kan igus verzoeken binnen twee weken te laten weten of ze de overeenkomst wil ontbinden dan wel binnen een redelijke termijn alsnog wil leveren. Geeft igus geen uitsluitsel, dan kan de klant de overeenkomst voor het niet uitgevoerde deel ontbinden. igus stelt de klant onmiddellijk in kennis indien zich een geval van overmacht voordoet. Ze dient de schade voor de klant zo veel mogelijk te beperken.

V. Verpakking, verzending, risico

Voorzover niet anders overeengekomen, beslist igus naar beste weten over verpakking, verzendwijze en verzendroute. Ook bij vrachtvrije levering gaat het risico bij verlaten van de igus-fabriek op de klant over. Indien verzending wordt uitgesteld om redenen die aan de klant toe te schrijven zijn, gaat het risico over bij de kennisgeving dat het bestelde gereed is voor verzending. Op schriftelijk verzoek van de klant worden de goederen verzekerd tegen opslag-, breuk-, transport- en brandschade.

VI. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde producten blijven eigendom van igus totdat de koper al hetgeen hij aan igus verschuldigd is, heeft voldaan, ook indien de koopsom voor speciaal omschreven vorderingen is betaald; in geval van een rekening-courant dient het eigendomsvoorbehoud betreffende de leveranties (voorbehouden goederen) tot zekerheid voor het saldo van igus. Indien igus in samenhang met de betaling van de koopprijs een wisselschuld inroept, vervalt het eigendomsvoorbehoud niet voordat de wissel door de klant als betrokkene is gehonoreerd. Be- of verwerking door de klant leidt niet tot eigendomsverkrijging krachtens § 950 van het Duitse Burgerlijk Wetboek. igus wordt overeenkomstig de verhouding tussen de nettofactuurwaarde van haar goederen en de nettofacturen van de be- of verwerkte goederen mede-eigenaar van de zo ontstane zaak, die als zekerheid voor de aanspraken van igus dient. Bij verwerking, verbinding of vermenging met andere, niet aan igus toebehorende goederen gelden de bepalingen van de paragrafen 947 en 948 van het Duitse Burgerlijk Wetboek, zodat het aandeel van igus aan de nieuwe zaak voortaan als voorbehouden goed in de zin van deze voorwaarden geldt. De klant is uitsluitend bevoegd de voorbehouden goederen in het normale handelsverkeer te verkopen onder de voorwaarde dat hij met zijn klant eveneens een eigendomsvoorbehoud conform de bovenstaande bepalingen overeenkomt. De klant is niet bevoegd op andere wijze, bijvoorbeeld door vestiging van een al dan niet bezitloos pandrecht, over de goederen te beschikken. Bij wederverkoop draagt de klant reeds bij dezen de daaruit voortvloeiende vorderingen en overige aanspraken op zijn klant plus alle nevenvorderingen over aan igus, totdat hij al hetgeen hij aan igus verschuldigd is, heeft voldaan. Op verzoek is de klant verplicht igus alle inlichtingen te geven en alle documenten te verstrekken, die igus nodig heeft om haar rechten tegenover de klant van de factuurwaarde van de voorbehouden goederen van igus. Indien de waarde van de ten behoeve van igus bestaande zekerheden het totaalbedrag van igus’ vorderingen met meer dan 10% overschrijdt, is igus op verzoek van de klant gehouden in diezelfde mate naar eigen inzicht te bepalen zekerheden vrij te geven. Indien beslag op de voorbehouden goederen wordt gelegd, dient dit onmiddellijk aan igus te worden gemeld. De daaruit ontstane interventiekosten komen in elk geval voor rekening van de klant, voorzover ze niet voor rekening van derden komen. Indien igus conform de bovenstaande bepalingen gebruik maakt van haar eigendomsvoorbehoud door de goederen terug te nemen, is zij bevoegd deze onderhands te verkopen. De terugname van de voorbehouden goederen geschiedt tegen de verkregen opbrengst, doch hoogstens de overeengekomen leverprijs; een en ander onverminderd aanspraken op schadevergoeding, met name wegens gederfde winst.

VII. Garantie en aansprakelijkheid voor gebreken

Bepalend voor de kwaliteit en uitvoering van de producten zijn de uitvalmonsters die igus op verzoek ter keuring aan de klant voorlegt. Toezeggingen met betrekking tot bepaalde eigenschappen van het geleverde of de prestaties van de mallen moeten schriftelijk in de opdrachtbevestiging zijn gedaan. De verwijzing naar technische normen dient ter beschrijving van de prestatie. Indien igus de klant buiten het kader van haar contractuele prestaties heeft geadviseerd, is zij alleen aansprakelijk voor de werking en de geschiktheid van het geleverde indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is toegezegd. Bepalend is de stand van de techniek op het moment van aanvaarding van de order. Gebreken dienen onverwijld, uiterlijk twee weken na ontvangst van de levering, schriftelijk te worden gemeld. Verborgen gebreken moeten onmiddellijk na vaststelling worden gemeld. In beide gevallen verjaren alle garantieaanspraken, tenzij anders overeengekomen, twaalf maanden na de overdracht van het risico. Indien de wet dwingend langere termijnen voorschrijft conform de paragrafen 438, lid1 nr. 2, 479, lid 1 en 634, lid 1 nr. 2 van het Duitse Burgerlijk Wetboek, zijn deze van toepassing. Bij gegronde klachten – waarbij het door de klant schriftelijk goedgekeurde uitvalmonster bepalend is voor kwaliteit en uitvoering – is igus verplicht tot herstel over te gaan. Indien igus deze verplichting niet binnen een redelijke termijn nakomt of ondanks herhaalde pogingen er niet in slaagt de gebreken te verhelpen, heeft de klant het recht vermindering van de koopprijs te verlangen of de koop ongedaan te maken. Verdergaande aanspraken, met name aanspraken op vergoeding van gemaakte kosten of schadevorderingen bij schade of gevolgschade door gebreken, kunnen alleen geldend worden gemaakt in het kader van de bepalingen onder VIII. Vervangen onderdelen dienen op verzoek gefrankeerd aan igus te worden teruggestuurd. Bij eigenhandige nabewerking en onoordeelkundige behandeling vervalt elk recht op reclame. Alleen ter voorkoming van buitenproportioneel grote schade of indien igus verzuimt de gebreken tijdig te herstellen is de klant bevoegd, na igus vooraf in kennis te hebben gesteld, zelf maatregelen te treffen en vergoeding van de redelijke kosten hiervoor te vorderen. Slijtage of beschadiging door gebruik in overeenstemming met de voorwaarden van de overeenkomst geeft geen recht op garantie. Verhaalsaanspraken als bedoeld in de paragrafen 478 en 479 van het Duitse Burgerlijk Wetboek bestaan alleen voor zover de aanspraak van de consument gerechtvaardigd was en slechts in de wettelijke omvang, en niet voor coulanceregelingen die niet met igus zijn afgestemd. Voorwaarde is dat de verhaalsgerechtigde zijn eigen verplichtingen is nagekomen, met name de verplichtingen met betrekking tot het melden van de gebreken.

VIII. Algemene aansprakelijkheidsbeperking

In alle gevallen waarin igus, in afwijking van de voorgaande bepalingen, contractueel of wettelijk tot schadevergoeding of vergoeding van gemaakte kosten gehouden is, is zij uitsluitend aansprakelijk voorzover igus, haar leidinggevende functionarissen of door haar ingeschakelde personen opzet, grove nalatigheid of schending van leven, lichaam of gezondheid kan worden verweten. De hiervoor vermelde beperking van de aansprakelijkheid geldt niet voor risicoaansprakelijkheid ingevolge de Duitse wet op de productaansprakelijkheid en voor de aansprakelijkheid voor het verstrekken van een deugdelijkheidsgarantie. De aansprakelijkheidsbeperking geldt evenmin in geval van nalatige schending van wezenlijke contractuele verplichtingen. Behalve in de gevallen genoemd in de eerste zin is de aansprakelijkheid beperkt tot voorzienbare schade die typisch is voor de overeenkomst. Bovengenoemde regelingen brengen geen wijziging van de bewijslast ten nadele van de klant met zich mee.

IX. Betalingsvoorwaarden

Betalingen dienen uitsluitend te worden gedaan aan igus. Tenzij anders overeengekomen, moet de prijs voor geleverde goederen of andere prestaties worden voldaan: hetzij met 2% korting binnen 14 dagen, hetzij zonder korting binnen 30 dagen na factuurdatum. Voorwaarde voor de verlening van korting is dat alle eerdere onbestreden facturen zijn betaald. Bij betaling per wissel wordt geen korting verleend. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is de klant een rente verschuldigd van acht procentpunten boven de geldende basisrente, voorzover igus niet aantoont dat een hogere debetrente gerechtvaardigd is. igus behoudt zich het recht voor cheques of wissels te weigeren. Cheques en herdisconteerbare wissels worden uitsluitend aanvaard als betaling, alle ermee verbonden kosten komen voor rekening van de klant. De klant kan zich uitsluitend op schuldverrekening of op een retentierecht beroepen indien zijn vorderingen onbestreden zijn of in een definitief vonnis zijn vastgesteld. Niet-nakoming van de betalingsvoorwaarden of omstandigheden die ernstige twijfel aan de kredietwaardigheid van de klant rechtvaardigen, leiden tot onmiddellijke opeisbaarheid van alle vorderingen van igus. Daarnaast is igus bevoegd voor nog openstaande leveringen vooruitbetaling te verlangen, na het verstrijken van een redelijke nadere termijn de overeenkomst te ontbinden of schadevergoeding wegens niet-nakoming te vorderen, de klant te verbieden de goederen door te verkopen, en nog niet betaalde goederen op kosten van de klant terug te halen.

X. Bemonstering

De kosten voor eenmalige bemonstering zijn exclusief de kosten voor test- en verwerkingsapparatuur alsmede de door de klant gewenste wijzigingen. Kosten voor verdere bemonsteringen die nodig zijn om redenen die aan igus toe te schrijven zijn, worden door igus betaald. Voorzover niet anders overeengekomen, is en blijft igus eigenaar van de mallen die door igus of een door haar aangestelde derde voor de klanten zijn vervaardigd. Mallen worden uitsluitend voor opdrachten van de klant gebruikt, zolang de klant zijn betalings- en afnameplicht nakomt. igus is alleen tot kosteloze vervanging van deze mallen verplicht indien dit nodig is om een aan de klant toegezegde oplage te kunnen vervaardigen.

XI. Beschikbaarstelling van materiaal

Indien de klant materiaal beschikbaar stelt, dient de benodigde hoeveelheid, vermeerderd met een adequate reserve van minimaal 5%, op zijn kosten en risico tijdig en zonder gebreken te worden aangeleverd. Indien aan deze voorwaarde niet wordt voldaan, wordt de levertijd dienovereenkomstig verlengd. De ontstane meerkosten, ook voor productieonderbrekingen, komen voor rekening van de klant, tenzij er sprake is van overmacht.

XII. Intellectuele eigendomsrechten

Indien igus volgens tekeningen, modellen, monsters of met onderdelen van de klant moet werken, staat deze laatste ervoor in dat hiermee geen inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden. De klant dient igus te vrijwaren van vorderingen van derden terzake en de eventuele ontstane schade te vergoeden. Indien een derde partij, die zich beroept op een hem toekomend intellectueel eigendomsrecht, igus verbiedt goederen te produceren of te leveren, heeft igus het recht de werkzaamheden te staken zonder de juridische situatie te onderzoeken. Monsters die niet tot een opdracht hebben geleid, worden op verzoek teruggestuurd; zo niet is igus bevoegd deze drie maanden na afgifte van de offerte te vernietigen. igus heeft het auteurs- dan wel industriële eigendomsrecht op de door haar of door derden in haar opdracht vervaardigde modellen, mallen en apparaten, ontwerpen en tekeningen.

XIII. Plaats van nakoming, bevoegde rechter

Plaats van nakoming is de vestigingsplaats van igus. Geschillen worden, naar keuze van igus, voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar igus zelf of waar de klant gevestigd is; dit geldt ook voor akte-, wissel- en cheque-procedures. Uitsluitend het Duitse recht is van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag is uitgesloten.

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Shipping and consultation

Persoonlijk:

Maandag t/m vrijdag van 8.00 uur - 20.00 uur.
Op zaterdagen 8.00 uur tot - 12.00 uur.

Online:

24h


The termen "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" en "yes" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van igus® GmbH/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en, indien van toepassing, in sommige andere landen. Dit is een niet-uitputtende lijst van handelsmerken (bijv. lopende handelsmerkaanvragen of geregistreerde handelsmerken) van igus GmbH of gelieerde ondernemingen van igus in Duitsland, de Europese Unie, de VS en/of andere landen of rechtsgebieden.

igus® GmbH benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.